How to say guest in Vietnamese

Learn the main words in Vietnamese

Help

Giúp tôi với!

Toilet

Nhà vệ sinh

My name is ...

Tôi tên là ...

I would like to have ...

Tôi muốn ...

What does it cost ...?

Giá bao nhiêu ...?

Pay please!

Tính tiền, làmơn!

I don't speak Vietnamese.

Tôi không nói tiếng Việt.

Entrance

Lối vào

Exit

Lối ra